Регистрация и отваряне на фирма 2023: Ръководство за стартиране на бизнес

26 Май 2023 г.
Бизнес и отваряне на фирма
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Отварянето на фирма е многоаспектно начинание, което може да изглежда плашещо за тези, които не са го правили досега, поради редицата документи и разрешителни, които са нужни то да бъде осъществено. В тази статия са описани основните стъпки за регистрация и отваряне на фирма, както и документите и друга информация, която би била полезна.

Каква е разликата между ЕООД и ООД при регистрация и отваряне на фирма?

ЕООД и ООД са две от най-често използваните форми на дружества в България и при регистрацията на нова фирма е важно да знаем разликите между тях, тъй като документите за регистрация при двете са различни. ЕООД е съкращение от “еднолично дружество с ограничена отговорност”, а ООД е съкращение от “дружество с ограничена отговорност”.

Разликата между двете форми на дружества е в броя на учредителите и начина на управлението им. ЕООД има само един учредител, който може да бъде физическо или юридическо лице, докато ООД има поне двама, които също могат да бъдат физически или юридически.

При регистрация и отваряне на фирма трябва също да се знае, че ЕООД е по-гъвкава форма на управление, тъй като учредителят е единственият собственик и може да взема бързи решения по въпроси, свързани с бизнеса. В ООД, собствеността е разпределена между няколко учредители, което може да усложни процеса на вземане на решения.

Освен това, законодателството изисква ООД да има събрания на учредителите и управителен орган (например директори), докато ЕООД може да бъде управлявано от самия собственик. И двете форми на дружества предлагат предимства и недостатъци за предприемачите, които трябва да бъдат внимателно оценени, преди да направим първите стъпки да регистрираме своята фирма.

Какви документи са нужни за регистрация и отваряне на фирма?

Въпреки че някои от документите необходими за регистрация и отваряне на фирма се припокриват, има различия в зависимост дали ще се отваря ЕООД или ООД. Ето и някои от основните документи при двата типа дружество:

Документи при регистриране на ЕООД

Бележка за внесен капитал е документ, който се издава от банка или друга финансова институция, в която учредителите са депозирали капитала на фирмата. Тя съдържа информация за внесената сума, дата на внасяне, име на депозитора и друга подробна информация.

Съгласие за приемане на управление се използва при назначаването на управител на фирмата. Този документ се подписва от лицето, което приема тази длъжност и съдържа изразеното му съгласие да я поеме. Също се изисква образец от подписа му, който съдържа неговото точно изписване и се използва за потвърждаване на автентичността му. Образецът трябва да бъде заверен от нотариус.

Учредителният акт е основният документ за регистрация и отваряне на фирма. Той урежда правната форма, целите и дейността на дружеството, правата и задълженията на неговите създатели и управители, размера на капитала и начина на разпределение на печалбата и други важни аспекти на дейността на дружеството.

Учредителният акт трябва да съдържа най-малко следните елементи: наименование на фирмата; адрес на седалище; предмет на нейната дейност; размер на капитала и начин на неговото внасяне; име и адрес на управителя на фирамта. Този документ е задължителен при регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

Учредителният протокол е документ, който се съставя при създаването на дружество и съдържа записки от срещата на учредителите, на която се приема решение за създаването на дружеството и се приемат учредителните документи – акт и документите за регистрация.

Образци на документите за регистрация на фирма могат да се намерят на сайта на Търговския регистър, както и информация за останалите нужни заявления и декларации.

Отваряне на фирма: Документи при регистрирация и отваряне на фирма ООД

Първите стъпки при регистрация и отваряне на фирма тип ООД са сходни с гореспоменатите – нужна е бележка за внесен капитал, съгласие за приемане на управление и образец от подписите на ръководството на бизнеса. Различното при стартиране на този тип бизнес е:

Дружественият договор, който е основният документ при отварянето на ООД фирма и има сходни функции с учредителния акт. Представлява документ, който регулира правата и задълженията на създателите на ООД фирма и начина на управление на дружеството. 

Той е един от основните документи, необходими за регистрация и отваряне на фирма тип ООД в Търговския регистър. В дружествения договор се включват следните важни елементи: имената и адресите на създателите на ООД фирмата, нейните наименование и мястото на седалище, размерът на капитала, предмета на дейността и разпределението на печалбата.

Дружественият договор може да бъде съставен в писмена или електронна форма и трябва да бъде подписан от всички създатели на фирмата. Той е важен за определянето на правата и задълженията на участниците в дружеството и начина на управление на стартиращия бизнес.

Решението на общото събрание за назначаване на управител при отваряне на ООД фирма е документ, който определя кой ще управлява дружеството. Съгласно закона за търговските дружества, всяко ООД трябва да има назначен управител.

Тази важна стъпка при регистрация и отваряне на фирма може да се включи в дружествения договор или да се изготви като самостоятелен документ. В това решение общото събрание определя не само кой ще бъде управителят на дружеството, но също определя правата и задълженията му. Той може да бъде един от създателите на фирмата или друг човек, който е избран от тях.

Решението за назначаване на управител трябва да бъде подписано от всички създатели на фирмата и да бъде вписано в протокола от общото събрание. Това е важен документ за регистрацията на ООД фирма в Търговския регистър, като без него това не може да се осъществи.

регистрация и отваряне на фирма; отваряне на фирма; регистрация на фирма

Входиране на документите в Търговския регистър при регистрирация и отваряне на фирма

Последната стъпка при регистрирация и отваряне на нова фирма е всичките гореспоменати документи да бъдат подадени и входирани в Търговския регистър. Те биват проверени от съответното длъжностно лице и ако всичко е в съответствие с изискванията на законодателството, фирмата се регистрира. В случай на непълнота или грешка в документите, се издава уведомление за допълнение или корекция.

Как се разбира дали една фирма е успешно регистрирана?

За да се разбере дали процесът на регистрация на фирма е бил успешен, можете да се използват няколко източника на информация, един от които е Търговския регистър – след като документите за регистрация са входирани и проверени от съответното длъжностно лице, агенцията връща уведомление за успешната регистрация на фирмата. Това може да се провери чрез онлайн системата на регистъра или да се изпрати уведомлението по пощата.

След успешната регистрация на фирмата НАП ще издаде данъчен номер, също както и ЕИК (Единен Идентификационен Номер), наричан също БУЛСТАТ. Важно е да се отбележи, че процесът на регистрация и отваряне на фирма може да отнеме повече време ако има нужда от допълнителни документи и корекции.

Какви други разрешителни и лицензи са необходими при стартиране на бизнес?

Изискванията за разрешителни и лицензи при стартиране на бизнес варират в зависимост от конкретната дейност на фирмата. Някои от на-често срещаните видове включват: разрешително за работа с храни, напитки или лекарства (където на служителите ще са нужни заверени здравни книжки); лицензи за медицински или транспортни услуги; разрешително за работа със замърсяващи вещества и др.

Това са само някои от многото видове разрешителни и лицензи, които могат да бъдат изискани за различни видове дейности. Всяка сфера има своите изисквания по тези въпроси, затова е важно да се проведе детайлна проверка, за да се установят конкретните изисквания, които трябва да бъдат спазени при стартирането на нов бизнес.

Какво следва, след като фирмата е вече регистрирана?

Стъпките, които трябва да се направят след успешната регистрация на нова фирма, варират в зависимост от дейността и конкретните й нужди, но въпреки това има някои от общи стъпки, които може да се извършат.

Регистрация по ЗДДС

Една фирма трябва да се регистрира по ДДС, ако нейните годишни обороти надхвърлят определен лимит, който е определен от държавата. Регистрацията е задължителна и за фирми, които имат международни търговски дейности или предлагат услуги в други страни. Регистрирането по ЗДДС е важен аспект от ръководството и стартирането на нов бизнес.

Наемане на персонал

Наемането на персонал е основен аспект от ръководството на стартиращ бизнес, позволяващ на предприятието да изпълнява своите задачи и да расте. Персоналът е ключов фактор за изграждане на компетентността на фирмата и за подобряване на качеството на нейните услуги.

Във всеки различен отдел трябва да бъдат назначени компетентни кадри, които да бъдат оптимално организирани. Отговарящият служител на определена позиция в съответния си екип трябва да има необходимите знания, умения и опит, за да изпълнява своята работа на ниво, което е от съществено значение за успешното развитие на фирмата. 

Всеки бизнес се нуждае от компетентен и разбиращ счетоводител, който да надзира и организира различните видове финансови процеси в него. Ако ви трябват счетоводни услуги за вашата новорегистрирана фирма се доверете на Такиев Финанс – партньорът, който разбира модерният бизнес!

Разработване на бизнес план 

Разработването на бизнес план е важно за ръководството на нова фирма, защото представлява стратегия, която помага да се определят нейните цели и приоритети, да се изгради бюджет и да се направят проучвания за пазара и конкуренцията, което води до изграждане на стратегия за маркетинг и реклама.

Бизнес планът също е инструмент, който помага да се прогнозират рискове и да се определят стратегии за преодоляване на проблеми, което прави управлението на фирмата по-ефективно и успешно.

Ако искате да научите повече за счетоводния аспект в една фирма, можете да прочетете Счетоводство на фирма: Какво трябва да знаем и често задавани въпроси.

Застраховки 

Застраховките са важни за ръководството на нова фирма, защото помагат да се предпази бизнесът от потенциални рискове, които могат да доведат до загуби или неочаквани разходи. Те могат да предоставят защита срещу различни видове заплахи, като например пожар, кражба, нараняване на служители или клиенти. Това може да доведе до спестяване на значителни финансови ресурси и да подпомогне постигането на дългосрочните цели на фирмата.

Ако сте предприемач, който иска да регистрира своята фирма, но не знае на кого да се довери, доверете се на Такиев Финанс. Ние ще ви помогнем при регистрацията на нова фирма и ще направим процеса лесен, като предоставим и безплатна консултация.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между ЕООД и ООД?

Разликата е, че ЕООД фирмите имат един учредител, а при ООД те са повече и могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Задължително ли е една фирма да се регистрира по ЗДДС?

Една фирма се регистрира за ДДС, когато годишния и оборот надхвърли един определен праг.

Кога една фирма получава ЕИК/БУЛСТАТ?

Една фирма получава ЕИК само когато е успешно регистрирана в Търговския регистър.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

15 + 5 =

Още статии

Продажба на фирма в България: Процедура и всичко, което трябва да знаете

Продажба на фирма в България: Процедура и всичко, което трябва да знаете

Продажбата на фирма или прехвърлянето на дружествени дялове са често срещани практики в търговията, предоставящи възможности за бизнес развитие и инвестиции. В България процедурата за продажба на...

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...