Разпределяне на дивиденти в България (АД, ООД, ЕООД и ЕТ) 

16 Ноември 2023 г.
Бизнес и отваряне на фирма
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

В България, разпределянето на дивиденти (печалба) е ключов етап в живота на всяко дружество. За да разберем какво трябва да знаем за този процес, ще разгледаме правилата за Акционерни Дружества (АД), Дружества с Ограничена Отговорност (ООД и ЕООД), както и Еднолични Търговци (ЕТ).

Първо, какво представялват дивидентите?

Дивидентите представляват част от печалбата на едно предприятие, които се разпределят между акционерите или съдружниците му. Това е начинът за възнаграждение на инвеститорите за техния дял в капитала на фирмата. По същество, дивидентите са парични средства или дялове от печалбата, които собствениците на предприятието получават като възвращение на своята инвестиция.

Разпределянето на дивиденти обикновено става редовно и може да бъде еднократно събитие, в зависимост от решението на управителите и акционерите. Този финансов инструмент играе важна роля във финансовата стратегия на компаниите, като допринася за привличането и задържането на инвеститори.

Какво представлява процесът на разпределяне на дивиденти?

Процесът на разпределяне на дивиденти е комплексна процедура, която обхваща няколко стъпки и зависи от правната форма на предприятието.

В общи линии, този процес на разделяне на печалбата във фирмите включва следните етапи:

 1. Счетоводен анализ:

Предприятието трябва да реализира счетоводна печалба през изминалата календарна година. Този финансов резултат трябва да бъде отразен в годишния финансов отчет и приет от Общото събрание на дружеството.

 1. Изчисляване на чистата стойност:

Чистата стойност на имуществото на фирмата (всички активи минус всички пасиви) трябва да бъде намалена с печалбата, която ще се изплати.

 1. Проверка на критерии:

За акционерни дружества (АД), трябва да бъдат спазени критериите за разпределение, включително задължението да се отделят резерви, докато те не достигнат 10% от капитала на фирмата.За дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД), не съществува задължителност за формиране на резерви.

 1. Вземане на решение:

Общото събрание на акционерите или съдружниците взема решение за разпределението на дивидентите.

 1. Обявяване и изплащане:

Обявяването на решението за разпределение става след публикуване на финансовия отчет и решението на Общото събрание. Дивидентите могат да бъдат изплатени в брой (до определен лимит) или по банков път.

 1. Плащане на данък:

Според българското законодателство, дивидентите се облагат с данък при източника.

Различните правни форми (АД, ООД, ЕООД) имат различни задължения за данъчно облагане на дивидентите.


Този процес осигурява законното и систематично разпределение на печалбата на предприятието между собствениците му.

Кой има право на дивиденти в различните фирми?

Правото на дивиденти в една фирма се определя от правната форма на дружеството и дяловете, които индивидите притежават в него. Ето какво трябва да се има предвид:

Акционерно дружество (АД):

 • Акционерите (тези, които притежават акции в дружеството) имат право на дивиденти.
 • Правото на дивидент се определя от броя и видът на акциите, които даден акционер притежава.

Дружества с ограничена отговорност (ООД и ЕООД):

 • Собствениците на дружествата с ограничена отговорност (съдружници) имат право на дивиденти.
 • Подобно на акционерите, правото се определя от дяловете в дружеството, които те притежават.

Еднолични търговци (ЕТ):

 • Едноличният търговец, като физическо лице, получава печалбата на фирмата като свой доход.
 • Не съществува конкретно право на дивиденти, тъй като тук физическото лице и фирмата се разглеждат като едно лице.


Така че, тези, които притежават части или акции в даденото дружество, са тези, които имат право на дивиденти. Този процес обаче трябва да бъде извършен в съответствие със законовите изисквания и условия, определени за съответната правна форма на дружеството.

Разпределяне на Дивиденти Акционерни Дружества (АД)

Ако управлявате АД, това означава, че фирмата ви е със споделен капитал. За да разпределите дивиденти, трябва да спазвате две основни изисквания:

 • Реализирана печалба през изминалата година, което е отразено в годишния финансов отчет и прието от Общото събрание.
 • Чистата стойност на имуществото на фирмата след изплащането на дивидентите трябва да е не по-малка от регистрирания капитал, увеличен със задължителния фонд “Резерви”, който съгласно закона трябва да достигне 10% от капитала.

Разпределяне на дивиденти в различните видове организации

В следващият абзац ще разгледаме основните неща, които трябва да знаете при разпределяне на дивиденти в различните типове организации и търговия.

Дружества с Ограничена Отговорност (ООД и ЕООД)

За тези фирми изискванията са сходни, но няма фонд “Резерви”. Трябва да има реализирана печалба и чистата стойност на имуществото след изплащане на дивидентите трябва да надвишава капитала.

Еднолични Търговци (ЕТ)

ЕТ, счита се като физическо лице в правен план. Те не разпределят дивиденти, а печалбата се счита за доход за физическото лице. Облагането на дохода от дивидентите за ЕТ се извършва с данък от 15%.

Данък при източника

Дивидентите се облагат с данък при източника, който е окончателен данък. Този данък се прилага към дивидентите, разпределени в полза на чуждестранни юридически лица и местни не-търговски юридически лица, включително общини.

Пример:

Ако ООД има печалба от 50,000 лева и капитал от 100,000 лева, което отговаря на изискванията, фирмата може да реши да разпредели дивиденти между съдружниците си. При разпределение от 10,000 лева, данъкът при източника от 5% (500 лева) ще бъде удържан и изплатен към Националната агенция по приходите (НАП).

Ролята на счетоводните фирми при разпределяне на дивиденти

Счетоводните фирми играят ключова роля в този процес, помагайки на предприятията да спазват всички законови изисквания и да осигурят правилното разпределение на дивидентите си. По-долу може да намерите информация за данъците и други важни аспекти, които счетоводните фирми могат да ви помогнат да разберете.

Данъкът и подробности за разпределението на дивиденти

Данъкът при източника от 5% се прилага върху брутната сума на разпределените дивиденти. Счетоводната фирма “Такиев Финанс” е в състояние да ви ориентира и да ви помогнат с всички необходими документи и процедури.

Ние предоставяме професионална подкрепа за правилното разпределение на дивидентите, гарантирайки, че всички законови изисквания са спазени. За допълнителна информация и съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

3 + 8 =

Още статии

Продажба на фирма в България: Процедура и всичко, което трябва да знаете

Продажба на фирма в България: Процедура и всичко, което трябва да знаете

Продажбата на фирма или прехвърлянето на дружествени дялове са често срещани практики в търговията, предоставящи възможности за бизнес развитие и инвестиции. В България процедурата за продажба на...

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...