Облагане на доходите на физически лица от търговия с акции

10 Май 2022 г.
Данъци
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Акциите са част и основата, на почти всяка портфейлна инвестиция.

В днешната статия бихме искали да се спрем на една изключително актуална тема за всеки инвеститор и любител, а именно търговията с акции и начините, по които се облагат реализираните доходи, свързани с тях.

Акциите като част от капитала на акционерното дружество.

По своята правна същност акциите са част от капитала на едно акционерно дружество. Това тяхно значение произтича от чл. 158 на Търговския закон, където се казва, че акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции.

Това е основната разлика между акционерното дружество (АД) и дружеството с ограничена отговорност (ООД), където капиталът е разделен на дружествени дялове.

Макар и при двата вида дружества капиталът да се представя като стойностна величина, която е разделена на части (акции или дялове), то съществената разлика между акциите и дружествените дялове е, че дружествените дялове не са ценни книги за разлика от акциите.

Практическият смисъл на значението на акцията като част от капитала е, че когато акционерите направят своите вноски в капитала, това е предпоставка за започване на стопанска дейност на учреденото дружество.

От друга страна погледнато, наличието на внесен капитал служи като гаранция за обезпечаване на задълженията на дружеството към бъдещи кредитори.


Акциите като титул за участие в акционерното дружество

Като титул за участие в акционерно дружество, акциите дават определени права на техните притежатели (акционери).

Тези права могат да бъдат обособени в три основни групи:

  • Право на глас в общото събрание на акционерите
  • Право на дивидент
  • Право на ликвидационен дял

Акцията като вид ценна книга

Акциите се определят като ценни книги, които удостоверяват, че техният притежател участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на едно акционерно дружество.

Това значение на акцията й позволява тя да бъде обект на сделки и бързо да сменя своите собственици, а те чрез участието си в капиталовите пазари да се насочват към перспективни отрасли.

Видове сделки с акции

Фактът, че акциите като ценни книги могат да бъдат обект на сделки за покупко-продажба, от които физическите лица да реализират доходи, поражда необходимостта да се разгледа детайлно начинът, по който следва да се облагат тези доходи.

Най-често физическите лица осъществяват търговия с акции на фондова борса чрез услугите на инвестиционни посредници. По този начин хората имат възможност да притежават акции на големи компании като Facebook, Google и други.

Въпреки, че горният начин е доста популярен, с оглед пълнота на настоящата статия, бихме искали да отбележим, че са възможни и сделки с акции, които не се сключват на фондовата борса.

Тази възможност за покупко-продажби на акции поражда след себе си различни данъчни последици за физическите лица, на които също следва да обърнем подобаващо внимание в настоящата статия.

Сделки с акции, които се търгуват на фондовата борса

С цел по-добра структурираност на информацията ще разгледаме въпроса със сделките с акции, които се търгуват на фондова борса в две части:

  • Сделки с акции, извършени на фондова борса в рамките на Европейския съюз;
  • Сделки с акции, извършени на фондова борса извън Европейския съюз.

Сделки с регулиран пазар в Европейския съюз

Преди да разгледаме облагането на търговия с акции на фондовите борси в Европейския съюз, следва да изясним едно ключово понятие, което пряко засяга въпроса с данъчното облагане и това е понятието „регулиран пазар“.

Законовата дефиниция за понятието „регулиран пазар“ е регламентирана от чл. 152, ал. 1 и ал. 2 на Закона за пазарите и финансовите инструменти.

Съгласно цитираните разпоредби това е многостранна система за търговия, организирана от пазарен оператор, която спомага за срещането на интересите на продавачи и купувачи за покупко-продажба на финансови инструменти.

Тъй като на пръв прочит определението на закона изглежда доста сложно, бихме искали да отбележим, че с по-прости думи обяснено, регулиран пазар е всяка лицензирана фондова борса за търговия с финансови инструменти като няма значение къде е позиционирана фондовата борса – в Европейския съюз или извън него.

Когато акциите на една компания се търгуват на дадена фондова борса (регулиран пазар), ние казваме, че тази компания е публична.

По отношение на сделките с акции, които са извършени на регулирани пазари от физически лица е приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

В цитираната разпоредба на закона се казва, че не се облагат с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти.

Важно е да се отбележи обаче, че под понятието „разпореждане с финансови инструменти“, следва да се разбират сделките с акции, които са извършени на регулирани пазари в рамките на Европейския съюз, включително и България.

За пълнота на информация бихме искали да допълним, че освен търговия с акции, под „разпореждане с финансови инструменти“ се включват и следните сделки:

  • сделките с дялове на колективни инвестиционни схеми, включително и сделките по обратно изкупуване на дялове (взаимни/договорни фондове);
  • сделки с акции и дялове на национални инвестиционни фондове, включително и сделките по обратно изкупуване на акции и дялове;
  • сделки с права, даващи право за записване на определен брой акции;
  • сделки с държавни ценни книжа (държавни и общински облигации) – прави впечатление, че сделките с корпоративни облигации, дори и на регулирани пазари, не са освободени от облагане с данък.

За да бъдат освободени от облагане доходите на физическите лица, сделките следва да бъдат сключени на регулиран пазар, който е позициониран в рамките на Европейския съюз – европейска фондова борса.

Това означава, че ако едно физическо лице е реализирало доход от търговия с акции на Българска фондова борса или на някоя от другите европейските фондови борси, то този доход ще бъде освободен от облагане с данък.

Важно е да направим уточнението, че за целите на освобождаването от облагане с данък, няма значение в коя държава е регистриран самият емитент, с чиито акции търгуваме, а има значение къде се намира борсата, на която продаваме акциите.

Това означава, че ако например става дума за акции на американска компания, които се търгуват на някоя от европейските борси, то доходите от търговия ще бъдат освободени от облагане с данък.

Друго нещо, на което бихме искали да обърнем внимание е, че няма значение на коя борса сме закупили акциите, които след това продаваме. Това означава, че ако сме закупили акциите на американска борса, а ги продаваме на европейска борса, то отново доходът от тази продажба ще бъде освободен от облагане с данък, тъй като продажбата се извършва на фондова борса в рамките на Европейския съюз.

Когато един доход изрично е освободен от облагане с данък, то е важно да кажем, че физическото лице няма задължение да декларира този доход чрез подаване на годишна данъчна декларация. Въпреки това, по желание на физическото лице, може доходът да бъде деклариран чрез попълване на приложение 13 на ГДД за необлагаеми доходи.

Сделки с регулиран пазар извън Европейския съюз

Ако разгледаме обратната хипотеза, при която акции на европейска компания се търгуват например на американска фондова борса, то продажбата им на американския пазар ще бъде облагаема с данък по ЗДДФЛ.

Доходите от продажба на акции, търгувани на фондови борси извън България и Европейския съюз подлежат на облагане по силата на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДФЛ и същите следва да бъдат декларирани с приложение № 5 на Годишната данъчна декларация за физически лица.

В цитираното приложение същите следва да бъдат посочени в Таблица 2 с код 508 „Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи“.

В допълнение на предходното, съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход е сумата от реализираните печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата на отчетените загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Следователно при попълването на Таблица 2 на приложение № 5 следва да се оповести информация за финансовия резултат от всяка конкретна сделка, която лицето е извършило в рамките на годината.

При оповестяване на сделките в цитираното приложение лицето следва да посочи информация относно продажната цена на акциите и цената, на която ги е придобило.

Когато покупката е извършена в чуждестранна валута, то следва да се приложи курсът на БНБ за съответната валута към датата на извършената покупка, а когато продажбата е реализирана в чуждестранна валута, то следва да се приложи валутният курс на БНБ за съответната валута към датата, на която е извършено прехвърлянето на акциите (датата на сетълмент).

В случаите, когато лицето е извършило неколкократно покупки на акции от един емитент на различни борсови цени и впоследствие лицето извърши продажба на част или на всички акции от същия емитент, цената на придобиване се определя като среднопретеглена стойност от всички покупки от този вид акция.

Цитираните доходи от продажба на акции не можем да определим като освободени от облагане, защото съгласно чл. 13, ал. 1, точка 3 от ЗДДФЛ освободени са единствено доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т .11 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ

Друго важно уточнение, на което искаме да обърнем внимание е моментът, в който се счита, че доходът от продажба на акции е придобит от физическото лице.

Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ в случаите на продажба на права или имущество доходът се счита за придобит на датата на прехвърлянето (датата на сетълмент).

Това означава, че в конкретния случай няма значение кога ще постъпят средствата от продажба по банковата сметка, а по-скоро е важна датата на окончателното прехвърляне на ценните книжа или така нареченият „сетълмент на ценни книжа“.

Обикновено по правилата борсовата търговия сетълментът се определя на принципа Т+2, което означава, че при равни други условия, окончателното прехвърляне на ценните книжа става на втория ден, считано от датата, на която лицето пусне поръчка към инвестиционния си посредник.

Сделки с акции, които не се търгуват на фондовата борса

Доходите от сделки с акции, които не са извършени на регулиран пазар се облагат с данък. Това задължение за физическите лица е регламентирано в чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ.

Ако разгледаме хипотеза, в което едно лице е акционер в дадено акционерно дружество и реши да продаде притежаваните от него акции, то доходът от тази продажба следва да се обложи с данък.

Облагането следва да се извърши по гореописаният начин чрез подаване на годишна данъчна декларация и попълване Таблица 2 на приложение № 5.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

14 + 4 =

Още статии

Корпоративен данък: всичко което трябва да знаете

Корпоративен данък: всичко което трябва да знаете

Всеки собственик на фирма знае, че в края на годината идва време да се определи дължимия данък върху реализираната от него печалба. Това се нарича корпоративен данък, известен още като “данък...