Годишни бонуси, коледни премии и 13-та заплата: Счетоводство, данъци, осигуровки

14 Декември 2023 г.
Заплати и осигуровки
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

В края на годината, особено преди празниците, идва време за годишните бонуси, коледни премии или както някои го наричат – “13-та заплата”. В тази статия ще научите всичко, което трябва да знаете за процес на добавяне на годишните бонуси към заплатите на служителите.

Какво са годишните бонуси, премии и т.нар. “13-та заплата”?

Годишните бонуси и премии са допълнителни възнаграждения, които работодателите могат да изплащат на своите служители. Те могат да бъдат свързани с различни фактори, като например:

 • Постигнати резултати от труда: Годишните бонуси и премии често се изплащат като награда за постигнати резултати от труда на служителите. Например, търговските директори могат да получат годишна премия в зависимост от реализирания оборот на фирмата през годината.
 • Участие в печалбата: Някои работодатели изплащат на своите служители годишни бонуси, които са пропорционални на печалбата на фирмата.
 • Промени в условията на труд: Годишните бонуси и премии могат да бъдат изплатени като компенсация за промени в условията на труд, като например промяна на работното време или място на работа.

13-та заплата е вид годишна премия, която се изплаща на служителите в края на годината, независимо от постигнатите от тях резултати. Тя е традиция, която се среща в много страни, включително и в България.

Според Кодекса на труда в България, допълнителните трудови възнаграждения, включително и годишните бонуси и премии, не са задължителни за работодателите. Те могат да бъдат определени с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор.

В практиката в България, годишните бонуси и премии са често срещани. Те могат да представляват значителна част от възнаграждението на служителите. 13-та заплата също е често срещана, но не е задължителна.Идеята зад тези допълнителни възнаграждения е не само да осигурят материална подкрепа, но и да насърчат развитието на служителите в полза на фирмата.

Видове допълнителни трудови възнаграждения

Допълнителни възнаграждения с постоянен характер: Дефинирани са от трудовото законодателство и включват възнаграждения за образование, трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни възнаграждения без постоянен характер: Тези възнаграждения, като коледни бонуси и премии за постигнати резултати, не са постоянни и следва да спазват различни правила на трудовото законодателство. Те могат да се изплащат текущо или за определен период.

Отличителни черти на възнагражденията без постоянен характер:

 • Не участват в базата за определяне на възнаграждението за годишния отпуск.
 • Не влизат в брутното трудово възнаграждение.
 • Работодателят е свободен да определи условията и размера им в зависимост от постигнатите резултати.

Допълнителни Трудови Възнаграждения с Постоянен Характер:

 • Допълнителните възнаграждения с постоянен характер се определят от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
 • Лицата с образователна и научна степен “доктор” получават допълнително възнаграждение, както и тези с трудов стаж и професионален опит.
 • Тези възнаграждения са важен елемент на трудовия договор, влизайки в базата за платения годишен отпуск и определянето на брутното трудово възнаграждение.
 • Работодателят може да предложи и други възнаграждения, свързани с резултати, участие в печалбата и временни промени в условията на труд.

Много често се изплащат бонуси, 13-та заплата и премии, но те не са постоянни и подлежат на различни правила на трудовото законодателство, могат да се изплащат за различни периоди.

Видове Допълнителни трудови възнаграждения

Според текущото трудово законодателство в България, съществуват различни видове допълнителни трудови възнаграждения. Те могат да бъдат класифицирани в две основни групи със специфични характеристики:

 1. Допълнителни възнаграждения с постоянен характер
 2. Допълнителни възнаграждения без постоянен характер
  • Не подлежат на постоянно изплащане, а включват коледни бонуси, 13-та заплата и премии.
  • Могат да бъдат свързани с постигнати резултати, участие в печалбата, промени в условията на труд и други.

Документиране на бонусите без постоянен характер

При изплащане на допълнителни трудови възнаграждения без постоянен характер, законът изисква работодателят да ги урежда в един от следните актове:

 1. Вътрешни правила за работна заплата
 2. Индивидуален трудов договор
 3. Колективен трудов договор

Важно е работодателят да включи правилата за определяне и промяна на допълнителните трудови възнаграждения във Вътрешните правила за работната заплата, съгласно чл. 22 на НСОРЗ. Следователно, издаването на Заповед от работодателя не предоставя право да се определят допълнителни материални стимули за работници и служители, съгласно чл. 13 от НСОРЗ.

Данъчно облагане и Осигурителни вноски при Годишни бонуси

Според Кодекса за социално осигуряване работниците и служителите трябва да плащат осигурителни вноски за различни социални рискове. Осигурителните вноски се определят въз основа на осигурителния доход, който включва всички доходи от трудова дейност.

Годишните бонуси, изплащани от работодателите, се считат за част от осигурителния доход и следователно върху тях се начисляват и внасят осигурителни вноски. Същевременно, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в облагаемия доход от трудови правоотношения влизат всички плащания от работодателя, включително и годишните бонуси.

Тъй като годишните бонуси не попадат в категорията на доходите, които не се облагат с данък, те следва да бъдат облагани с данък съгласно ЗДДФЛ. Следователно, изплащането на годишни бонуси дължи и данъци и осигурителни вноски.

Има ли ограничения в размера на годишния бонус?

Не съществува ограничение в размера на изплащаните бонуси, тъй като работодателят има свободата да определя размера на допълнителните трудови възнаграждения. Важно е да се отбележи, че допълнителните възнаграждения, свързани с предходно положен труд (например годишен бонус за цялостни постигнати резултати), следва да бъдат разпределени въз основа на периода, през който е бил положен трудът. Това може да наложи корекции в подадените декларации през годината.

Трябва ли да вписваме годишните бонуси като допълнително възнаграждение в трудовия договор?

Не е задължително да вписвате годишните бонуси като допълнително възнаграждение в трудовия договор. Те могат да бъдат определени и с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с отделно споразумение между работодателя и работника или служителя. Освен това, бонусите не се включват в калкулирането на брутното възнаграждение (заплата) на служителя.

Важи ли за всички служители годишната премия?

Годишна премия не е задължителна за всички служители. Тя може да бъде определена с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор.

Кога се изплащат годишните бонуси?

Годишната премия обикновено се изплаща в края на годината. В някои случаи обаче тя може да се изплати и в друг срок, посочен в трудовия договор.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

3 + 3 =

Още статии