Годишен финансов отчет: всичко, което трябва да знаете за ГФО

03 Август 2023 г.
Счетоводство
Време за четене:
Николай Такиев

Николай Такиев

Данъчен и счетоводен консултант

Годишният финансов отчет е един от основните документи, които една фирма трябва да подаде по време на счетоводната година. Но, има аспекти на неговото изготвяне, с които много хора все още не са запознати. В тази статия ще се запознаем с детайлите от създаването на ГФО, както и сроковете за неговото подаване.

Какво е ГФО?

Всяко дружество, което е извършило каквато и да е търговска дейност следва да приключи счетоводната година. Това включва няколко процедури, които са свързани с изготвянето на Годишен финансов отчет. Той служи за структурираното финансово представяне на състоянието на фирмата за дадената година.

Информацията в ГФО на един бизнес е предназначена за неговите собственици, кредитори, определени държавни институции и други. Отчетът се създава с целта да помогне на всички тези потребители да вземат своите специфични икономически решения, които са свързани с фирмата.

Нагледен пример за такава ситуация би било ако един инвеститор иска да вложи сума пари в една фирма. При такова намерение, той би се интересувал от информацията вписана в годишния финансов отчет, която ще използва за да обмисли дали компанията ще му предложи възвращаемост.

Всяка една компания използва определени ресурси, с които извършва всякакви видове търговска дейност. Тези активи заемат различни форми, като материални/нематериални и финансови. Тъй като всеки актив в компанията идва от определен източник, тези източници можем да наречем собствени и чужди (привлечени).

Собствен капитал се наричат собствените източници на активи. Те дават възможност на всяка компания да създава или придобива активи чрез генерирането на печалби. Привлечен капитал е друго наименование на привлечените активи. Те са онази част, която е придобита чрез задължения или заеми.

Заедно могат да се разгледат като имуществото на една компания, която тя използва за да извършва своята дейност. Информацията за активите и пасивите се осигурява в Годишния финансов отчет и може да бъде използвана за анализ на това как компанията стопанисва своите ресурси и дали те биват използвани по оптимален начин.

Такиев Финанс е модерният партньор на бизнеса в България. Ние предлагаме дългогодишен опит в сферата на счетоводството на конкурентни цени.

Счетоводни Услуги Цени

Годишен финансов отчет; ГФО

Какво включва един Годишен финансов отчет?

Какво включва Годишният финансов отчет е изключително важно да се знае от всеки счетоводител и собственик на фирма. ГФО съдържа информация за активите и пасивите на една фирма, приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци. Важно е да се отбележи, че всичко това се представя в няколко различни отчета, които формират ГФО, когато ги съберем заедно.

Ето ги и отделните отчети, които заедно формират Годишния финансов отчет:

Счетоводен баланс

Счетоводният баланс представя имуществото на компанията чрез нейните активи и пасиви. Картината, която той ни показва е статична – информацията, която дава за капитала е към точно определена дата, в този случай – 31 декември. Състоянието на активите, включено в този аспект на Годишния финансов отчет, логично се разглежда от началото, до края на годината.

Активите на фирмата биват разделени на две групи – нетекущи и текущи. Първите се използват от нея за период, който е по-дълъг от една година. Текущите са тези, от които фирмата черпи икономически изгоди в рамките на една година.

Пасивите на фирмата се разделят на собствен капитал и привлечен. Първият включва печалби и загуби от предходни години, резервите и учредителната сума. Привлеченият капитал включва задълженията на фирмата към трети страни, като кредитори, доставчици и други партньори.

Отчет за приходите и разходите

Отчетът за приходи и разходи съдържа информацията за извършените разходи на фирмата и реализираните приходи в нея, за цялата година. Разходите включват външни услуги, разходи за материали, заплати и всякакви други амортизации и външни услуги. Приходите включват нетните приходи от продажбата на стоки или услуги, и всякакви други видове приходи. 

Друг аспект на отчета за приходи и разходи е финансовият резултат. В него се описва разликата между самите приходи и разходи, като той може да представлява както печалба, така и загуба. При осъществяването на печалба фирмата трябва да отчете и дължимия корпоративен данък.

Отчет на паричните потоци

Третият компонент на един Годишен финансов отчет е отчетът на паричните потоци. В него се описват както входящите, така и изходящите финансови потоци на една компания.

Изходящите потоци са плащанията, които са извършени по време на годината към всякакви различни контрагенти. Това могат да са доставчици, персонал, кредитори или дори държавата. От друга страна, входящите потоци са получените постъпления от извършени продажби или други. Тук е важно да се опише и разликата между входящи и изходящи парични потоци – това се нарича нетен паричен поток и може да бъде, както положителен, така и отрицателен. 

Отчета на паричните потоци може да даде ценна информация за ликвидността на една фирма, както и паричните ресурси, с които тя разполага. Нейната възможност да събира дължимите си вземания и да погасява задълженията си са също важни аспекти, които биха били полезни за един потенциален инвеститор.

Тук ще е полезно да направим разлика между отчета за приходи и разходи и този на паричните потоци, които са части от Годишния финансов отчет. Ако един приход е реализиран от продажба, тогава той ще присъства в отчета за приходи и разходи. Но, ако продажбата не е изплатена от клиента към края на счетоводната година, тогава няма как това да бъде вписано в отчета за парични потоци, тъй като няма формиран входящ поток,

Отчет за промените в собствения капитал

Последният компонент, който участва в Годишния финансов отчет е отчета за промените в собствения капитал. Собственият капитал изразява частите от имуществото на една фирма, които тя е придобила чрез собствени средства. Това най-често може да е в следствие от реализирана печалба.

Чрез отчета за собствен капитал, можем да видим информация за текущия финансов резултат на фирмата. Печалбите и загубите, които тя е реализирала през изминалите години също могат да разгледат в него. Друга ценна информация, която всеки може да извлече, е дивидентната политика на фирмата, защото дивидентното разпределение между различните собственици цъщо е подробно описано.

Такиев Финанс ви предлага всичко, от което вашия бизнес се нуждае. Счетоводни и правни услуги, данъчни консултации, регистриране на фирми. 

Виж всички услуги

Годишен финансов отчет; ГФО

Публичност на Годишния финансов отчет

Годишният финансов отчет трябва да присъства в Търговския регистър, спрямо Закона за счетоводството в България. Всяка компания, която е извършила търговска дейност през годината е длъжна да го публикува, за да придаде публичност на широката общественост.

Срокът, в който следва да се публикува ГФО е до 30 септември. Също, ако дадена компания подлежи на независим финансов одит, тогава одитния доклад също трябва да се публикува. За фирмите, считани за микропредприятия по Закона за счетоводството, това не е задължително и те могат да предоставят само своя счетоводен баланс.

В случай, че дадена фирма не е извършила никаква дейност през година, тя има право да входира регистрация за липса на дейност в Търговския регистър. Това може да се случи в срок до 30 юни на следващата година. 

Как се проверява Годишен финансов отчет на фирма?

Независимият финансов одит има за цел да провери информацията, която се съдържа в Годишния финансов отчет и дали тя отговаря на счетоводните стандарти, описани от действащото законодателство в страната. Одитът се извършва от регистриран финансов одитор, който не е свързан с дадената компания. След това се изготвя одиторски доклад, в който е описано мнението за това дали Годишният финансов отчет е достоверен спрямо закона и всички други аспекти на финансовото състояние на фирмата.

Независимият одит има за цел да повиши доверието на потребителите към счетоводната информация, тъй като много инвеститори изискват тази проверка, за да разберат дали искат да инвестират в определена фирма. Има и случаи, в които самата компания е задължена да извърши независим одит към своя Годишен финансов отчет, според Закона за счетоводството.

Ако една компания е класифицирана като средно или голямо предприятие е задължена да прави одит на финансовите си отчети. Щом става дума за малко предприятие, Закона за счетоводството гласи, че те задължително трябва да се одитират, ако са превишени следните показатели в рамките на една година:

  • ако балансовата стойност на активите надхвърли 2 милиона лева
  • ако нетните приходи от продажби надхвърлят 4 милиона лева
  • ако средната численост на персонала за отчетния период е над 50 души

Може ли да се обяви Годишен финансов отчет с електронен подпис?

Да, ГФО може да се обяви с електронен подпис на уебсайта на Агенцията по вписвания.

От какво е съставен ГФО?

Годишният финансов отчет е съставен от: счетоводния баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за промените в собствения капитал.

Какъв е срокът за подаване на ГФО?

Срокът, в който следва да се подаде Годишен финансов отчет е 30 септември.

счетоводни Въпроси

Имате счетоводен въпрос? 👉

Имате въпроси? Свържете се с нас чрез нашата контактна форма и ние ще ви предоставим безплатна консултация.

4 + 3 =

Още статии

Как се води счетоводство на фирма?

Как се води счетоводство на фирма?

Воденето на счетоводство на фирмата ви е от съществено значение за успешното функциониране на всяка организация. За собствениците на бизнеси, които не разполагат със специализиран опит в областта на...

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Касова бележка: как се издава и при какви условия

Ако сте човек, който се занимава с търговия, издаването на касова бележка е нещо от съществено значение. Това е особено важно и усложнено щом един бизнес навлезе в света на онлайн търговията. В тази...